PHP之根据经纬度和半径计算范围和距离

后端开发
发布日期: 2019-03-20 16:30:55 作者: Stephen 评论: 0

根据经纬度和半径计算经纬度范围:

/**
 * 根据经纬度和半径计算出范围
 * @param string $lat 纬度
 * @param String $lng 经度
 * @param float $radius 半径 单位:m
 * @return Array 范围数组
 */
if (!function_exists('calc_scope')){
  function calc_scope($lat, $lng, $radius) {
    $degree = (24901*1609)/360.0;
    $dpmLat = 1/$degree;

    $radiusLat = $dpmLat*$radius;
    $minLat = $lat - $radiusLat;    // 最小纬度
    $maxLat = $lat + $radiusLat;    // 最大纬度

    $mpdLng = $degree*cos($lat * (PI/180));
    $dpmLng = 1 / $mpdLng;
    $radiusLng = $dpmLng*$radius;
    $minLng = $lng - $radiusLng;   // 最小经度
    $maxLng = $lng + $radiusLng;   // 最大经度

    /** 返回范围数组 */
    $scope = array(
      'minLat'  => $minLat,
      'maxLat'  => $maxLat,
      'minLng'  => $minLng,
      'maxLng'  => $maxLng
    );
    return $scope;
  }
}

根据两个经纬度计算距离:

/**
 * 获取两个经纬度之间的距离
 * @param string $lat1 纬一
 * @param String $lng1 经一
 * @param String $lat2 纬二
 * @param String $lng2 经二
 * @return float 返回两点之间的距离
 */
if (!function_exists('calc_distance')){

  function calc_distance($lat1, $lng1, $lat2, $lng2) {
    /** 转换数据类型为 double */
    $lat1 = doubleval($lat1);
    $lng1 = doubleval($lng1);
    $lat2 = doubleval($lat2);
    $lng2 = doubleval($lng2);
    /** 以下算法是 Google 出来的,与大多数经纬度计算工具结果一致 */
    $theta = $lng1 - $lng2;
    $dist = sin(deg2rad($lat1)) * sin(deg2rad($lat2)) + cos(deg2rad($lat1)) * cos(deg2rad($lat2)) * cos(deg2rad($theta));
    $dist = acos($dist);
    $dist = rad2deg($dist);
    $miles = $dist * 60 * 1.1515;
    return round(($miles * 1.609344),2);
    //return round(($miles * 1.609344)*1000,0);
  }
}

相关文章:

MySQL计算经纬度并按距离排序

快来抢沙发